Uitgebreide Beekzichter Fietsroute | 18 km.
download de fietsroute download de folder

6. Het Gagelven

Het Gagelven is in 2016 in zijn oude luister hersteld. Het ven heeft jaren te lijden gehad van verdroging. Daardoor zijn de oorspronkelijke soorten uit een dergelijk biotoopbijna allemaal verdwenen en heeft gagel de overhand gekregen, waardoor andere soorten in de verdrukking kwamen. De verdroging komt deels door een algehele daling van de grondwaterstand in de streek. Maar ook doordat het ven “lek” was en door de afname van toestromend water. Die twee oorzaken zijn aangepakt. Het is de bedoeling dat het ven weer die planten en dieren gaat herbergen die horen bij een hoogveentje. Een hoogveentje in dit vrij droge bosgebied is zeer bijzonder en betekent een welkome afwisseling voor planten,  dieren én bezoekers van het Gagelven. De kern van het Gagelveld bestaat uit open water met drijvende veenmossen. Daaromheen zal een zone ontstaan met onder andere bultvormend veenmos, éénjarig wollegras en kleine veenbes. Deze zone gaat geleidelijk over in een natte heide met soorten zoals pijpenstrootje, klokjesgentiaan, dopheide. Gagel blijft in de randzones volop aanwezig. De natte heide sluit vervolgens aan op eerst nog wat open bos en vervolgens het “gewone” bos.

De maatregelen bestonden uit het dichten van het lek door het onderwater aanbrengen van een stop van een bijzondere kleisoort. De bestaande slootjes en greppels zijn geschoond van blad en takken en vervolgens verondiept met zand. Om het terrein vrij van opslag van bomen te houden wordt er periodiek met schapen begraasd en werken ook de vrijwilligers aan het weghalen van de opslag.
 
De gagel wordt verwerkt in het lokale bier, de Beekzichter Koyt. Dit bier, met een knipoog naar het bier uit een vervlogen verleden, wordt in Zutphen gebrouwen met graan (gemoute brouwgerst)  van de Kolke en gagel uit het Gagelven. Het bier is te koop bij de Kolke, lokale winkeliers en op Natuurcamping de Haverkamp. Het lage dijkje parallel aan de Watergatstraat  is nog een goed bewaarde versie van een middeleeuwse bandijk. Langs het tracé zijn nog de dijkdoorbraken in de vorm van kolken (waterplassen) te zien.
 
Vervolg route  |  Tijd om weer op de fiets te stappen en terug te fietsen naar de Kruisallee . Grote witte slagboom links. Ga hier in en volg het fietspad.
Vlak voordat u bij de andere slagboom bent aangekomen ziet u links een kapvlakte met jonge bomen.